Navigácia

Obsah

Rokovania a zápisnice ObZ


Rokovania obecného zastupiteľstva sú v zmysle ustanovení §12 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva:

  • použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
  • nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

 

 

 

 

2017

Zápisnica Stiahnuté: 385x | 02.05.2017

Zápisnica Stiahnuté: 411x | 28.03.2017

Zápisnica Stiahnuté: 400x | 28.02.2017

Zápisnica Stiahnuté: 367x | 09.08.2018

Zápisnica Stiahnuté: 372x | 09.08.2018

Zápisnica Stiahnuté: 436x | 09.08.2018

Zápisnica Stiahnuté: 388x | 09.08.2018

Zápisnica Stiahnuté: 472x | 27.06.2017

2016

Zápisnica Stiahnuté: 374x | 23.02.2016

Zápisnica Stiahnuté: 308x | 16.02.2016

Zápisnica Stiahnuté: 298x | 14.12.2016

Zápisnica Stiahnuté: 316x | 30.11.2016

Zápisnica Stiahnuté: 338x | 21.04.2016

2015

Zápisnica Stiahnuté: 282x | 14.12.2015

Zápisnica Stiahnuté: 289x | 03.11.2015

Zápisnica Stiahnuté: 378x | 29.04.2015

Zápisnica Stiahnuté: 273x | 08.01.2015

2014

Zápisnica Stiahnuté: 372x | 16.12.2014

Zápisnica Stiahnuté: 281x | 13.11.2014

Zápisnica Stiahnuté: 271x | 30.06.2014

Stránka