Navigácia

Obsah

Rokovania a zápisnice ObZ


Rokovania obecného zastupiteľstva sú v zmysle ustanovení §12 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva:

  • použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
  • nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

 

 

 

 

2018

Zápisnica 31. 07. 2018 Stiahnuté: 538x | 16.02.2023

Zápisnica 04.09.2018 Stiahnuté: 620x | 06.12.2018

Zápisnica 09.10.2018 Stiahnuté: 444x | 15.11.2018

Zápisnica 20.11.2018 Stiahnuté: 519x | 06.12.2018

Zápisnica 29. 11. 2018 Stiahnuté: 461x | 06.12.2018

Zápisnica 13.12.2018 Stiahnuté: 367x | 01.03.2019

2017

Zápisnica 28. 02. 2017 Stiahnuté: 441x | 16.02.2023

Zápisnica 28. 03. 2017 Stiahnuté: 454x | 16.02.2023

Zápisnica 02. 05. 2017 Stiahnuté: 439x | 16.02.2023

Zápisnica 27. 06. 2017 Stiahnuté: 514x | 16.02.2023

Zápisnica 05. 09. 2017 Stiahnuté: 412x | 16.02.2023

Zápisnica 10. 10. 2017 Stiahnuté: 426x | 16.02.2023

Zápisnica 28. 11. 2017 Stiahnuté: 501x | 16.02.2023

Zápisnica 14. 12. 2017 Stiahnuté: 436x | 16.02.2023

2016

Zápisnica 23. 02. 2016 Stiahnuté: 421x | 16.02.2023

Zápisnica 16. 02. 2016 Stiahnuté: 357x | 16.02.2023

Zápisnica 21. 04. 2016 Stiahnuté: 392x | 16.02.2023

Zápisnica 30. 11. 2016 Stiahnuté: 371x | 16.02.2023

Zápisnica 14. 12. 2016 Stiahnuté: 343x | 16.02.2023

2015

Zápisnica 08. 01. 2015 Stiahnuté: 325x | 16.02.2023

Stránka