Navigácia

Obsah

Rokovania a zápisnice ObZ


Rokovania obecného zastupiteľstva sú v zmysle ustanovení §12 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva:

  • použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
  • nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

 

Plánované zasadnutia v najbližšom období: 05.03.2020

 

 

2020

Zápisnica 05. 03. 2020 Stiahnuté: 121x | 24.03.2020

Zápisnica 24. 03. 2020 Stiahnuté: 25x | 24.07.2020

Zápisnica 08. 04. 2020 Stiahnuté: 24x | 24.07.2020

Zápisnica 11. 05. 2020 Stiahnuté: 32x | 24.07.2020

Zápisnica 18. 06. 2020 Stiahnuté: 54x | 24.07.2020

pozvánka Stiahnuté: 50x | 06.04.2020

2019

Zápisnica 07.03.2019 Stiahnuté: 347x | 19.03.2019

Zápisnica 25.05.2019 Stiahnuté: 279x | 27.05.2019

Zápisnica 06.06.2019 Stiahnuté: 99x | 28.10.2019

Zápisnica 27. 06. 2019 Stiahnuté: 86x | 28.10.2019

Zápisnica 19. 09. 2019 Stiahnuté: 190x | 28.10.2019

Zápisnica 24.10.2019 Stiahnuté: 53x | 04.02.2020

Zápisnica 21. 11. 2019 Stiahnuté: 76x | 04.02.2020

Zápisnica 12.12.2019 Stiahnuté: 91x | 04.02.2020

2018

Zápisnica Stiahnuté: 477x | 09.08.2018

Zápisnica Stiahnuté: 353x | 09.08.2018

Zápisnica Stiahnuté: 327x | 27.09.2018

Zápisnica 09.10.2018 Stiahnuté: 269x | 15.11.2018

Zápisnica 13.12.2018 Stiahnuté: 225x | 01.03.2019

Zápisnica 20.11.2018 Stiahnuté: 315x | 06.12.2018

Stránka