Navigácia

Obsah

Rokovania a zápisnice ObZ


Rokovania obecného zastupiteľstva sú v zmysle ustanovení §12 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva:

  • použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
  • nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

 

Plánované zasadnutia v najbližšom období: 05.03.2020

 

 

2021

Zápisnica 04. 03. 2021 Stiahnuté: 106x | 10.05.2021

Zápisnica 22. 04. 2021 Stiahnuté: 88x | 28.05.2021

Zápisnica 24.06.2021 Stiahnuté: 35x | 13.07.2021

Zápisnica 10. 08. 2021 Stiahnuté: 24x | 12.08.2021

2020

Zápisnica 05. 03. 2020 Stiahnuté: 218x | 24.03.2020

Zápisnica 24. 03. 2020 Stiahnuté: 78x | 24.07.2020

Pozvánka 08. 04. 2020 Stiahnuté: 97x | 24.11.2020

Zápisnica 08. 04. 2020 Stiahnuté: 73x | 24.07.2020

Zápisnica 11. 05. 2020 Stiahnuté: 92x | 24.07.2020

Zápisnica 18. 06. 2020 Stiahnuté: 140x | 24.07.2020

Zápisnica 09. 07. 2020 Stiahnuté: 74x | 24.11.2020

Zápisnica 22. 09. 2020 Stiahnuté: 70x | 24.11.2020

Zápisnica 29. 10. 2020 Stiahnuté: 96x | 24.11.2020

Zápisnica 10. 12. 2020 Stiahnuté: 116x | 28.12.2020

2019

Zápisnica 07.03.2019 Stiahnuté: 465x | 19.03.2019

Zápisnica 25.05.2019 Stiahnuté: 338x | 27.05.2019

Zápisnica 06.06.2019 Stiahnuté: 159x | 28.10.2019

Zápisnica 27. 06. 2019 Stiahnuté: 130x | 28.10.2019

Zápisnica 19. 09. 2019 Stiahnuté: 243x | 28.10.2019

Zápisnica 24.10.2019 Stiahnuté: 108x | 04.02.2020

Stránka