Navigácia

Obsah

Rokovania a zápisnice ObZ


Rokovania obecného zastupiteľstva sú v zmysle ustanovení §12 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva:

  • použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
  • nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

 

Plánované zasadnutia v najbližšom období:

 

 

2019

Zápisnica 07.03.2019 Stiahnuté: 244x | 19.03.2019

Zápisnica 25.05.2019 Stiahnuté: 191x | 27.05.2019

Zápisnica 06.06.2019 Stiahnuté: 15x | 28.10.2019

Zápisnica 27. 06. 2019 Stiahnuté: 14x | 28.10.2019

Zápisnica 19. 09. 2019 Stiahnuté: 27x | 28.10.2019

2018

Zápisnica Stiahnuté: 384x | 09.08.2018

Zápisnica Stiahnuté: 280x | 09.08.2018

Zápisnica Stiahnuté: 254x | 27.09.2018

Zápisnica Stiahnuté: 302x | 27.09.2018

Zápisnica Stiahnuté: 284x | 27.09.2018

Zápisnica 04.09.2018 Stiahnuté: 321x | 06.12.2018

Zápisnica 09.10.2018 Stiahnuté: 206x | 15.11.2018

Zápisnica 20.11.2018 Stiahnuté: 230x | 06.12.2018

Zápisnica 29. 11. 2018 Stiahnuté: 240x | 06.12.2018

Zápisnica 13.12.2018 Stiahnuté: 151x | 01.03.2019

2017

Zápisnica Stiahnuté: 324x | 27.06.2017

Zápisnica Stiahnuté: 241x | 02.05.2017

Zápisnica Stiahnuté: 273x | 28.03.2017

Zápisnica Stiahnuté: 260x | 28.02.2017

Zápisnica Stiahnuté: 223x | 09.08.2018

Stránka