Navigácia

Obsah

Rokovania a zápisnice ObZ


Rokovania obecného zastupiteľstva sú v zmysle ustanovení §12 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva:

  • použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
  • nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

 

Plánované zasadnutia v najbližšom období: 05.03.2020

 

 

2020

Zápisnica 05. 03. 2020 Stiahnuté: 59x | 24.03.2020

pozvánka Stiahnuté: 20x | 06.04.2020

2019

Zápisnica 07.03.2019 Stiahnuté: 306x | 19.03.2019

Zápisnica 25.05.2019 Stiahnuté: 246x | 27.05.2019

Zápisnica 06.06.2019 Stiahnuté: 69x | 28.10.2019

Zápisnica 27. 06. 2019 Stiahnuté: 68x | 28.10.2019

Zápisnica 19. 09. 2019 Stiahnuté: 162x | 28.10.2019

Zápisnica 24.10.2019 Stiahnuté: 35x | 04.02.2020

Zápisnica 21. 11. 2019 Stiahnuté: 46x | 04.02.2020

Zápisnica 12.12.2019 Stiahnuté: 60x | 04.02.2020

2018

Zápisnica Stiahnuté: 439x | 09.08.2018

Zápisnica Stiahnuté: 329x | 09.08.2018

Zápisnica Stiahnuté: 309x | 27.09.2018

Zápisnica Stiahnuté: 362x | 27.09.2018

Zápisnica Stiahnuté: 348x | 27.09.2018

Zápisnica 04.09.2018 Stiahnuté: 392x | 06.12.2018

Zápisnica 09.10.2018 Stiahnuté: 252x | 15.11.2018

Zápisnica 20.11.2018 Stiahnuté: 289x | 06.12.2018

Zápisnica 29. 11. 2018 Stiahnuté: 297x | 06.12.2018

Zápisnica 13.12.2018 Stiahnuté: 194x | 01.03.2019

Stránka