Navigácia

Obsah

Rokovania a zápisnice ObZ


Rokovania obecného zastupiteľstva sú v zmysle ustanovení §12 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva:

  • použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
  • nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

 

 

 

 

2023

Zápisnica 09. 02. 2023 Stiahnuté: 134x | 17.02.2023

Zápisnica 27. 04. 2023 Stiahnuté: 91x | 07.05.2023

Zápisnica 29. 06. 2023 Stiahnuté: 62x | 13.07.2023

Zápisnica 07. 09. 2023 Stiahnuté: 52x | 25.09.2023

Zápisnica 09. 11. 2023 Stiahnuté: 16x | 20.11.2023

2022

Zápisnica 24.02.2022 Stiahnuté: 248x | 02.03.2022

Zápisnica 28. 04. 2022 Stiahnuté: 220x | 16.05.2022

Zápisnica 28. 06. 2022 Stiahnuté: 150x | 08.07.2022

Uznesenie - Zápisnica 25.08.2022 Stiahnuté: 113x | 08.09.2022

Zápisnica 25. 08. 2022 Stiahnuté: 118x | 04.10.2022

Zápisnica 10. 11. 2022 Stiahnuté: 71x | 04.01.2023

Zápisnica 13. 12. 2022 Stiahnuté: 126x | 21.12.2022

2021

Zápisnica 04. 03. 2021 Stiahnuté: 272x | 10.05.2021

Zápisnica 22. 04. 2021 Stiahnuté: 262x | 28.05.2021

Zápisnica 24.06.2021 Stiahnuté: 208x | 13.07.2021

Zápisnica 10. 08. 2021 Stiahnuté: 227x | 12.08.2021

Zápisnica 28. 10. 2021 Stiahnuté: 231x | 12.11.2021

Zápisnica 09. 12. 2021 Stiahnuté: 206x | 23.12.2021

2020

Zápisnica 05. 03. 2020 Stiahnuté: 406x | 24.03.2020

Zápisnica 24. 03. 2020 Stiahnuté: 231x | 24.07.2020

Stránka