Navigácia

Obsah

Rokovania a zápisnice ObZ


Rokovania obecného zastupiteľstva sú v zmysle ustanovení §12 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva:

  • použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
  • nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

 

 

 

 

2015

Zápisnica 14. 12. 2015 Stiahnuté: 319x | 16.02.2023

2014

Zápisnica 15. 04. 2014 Stiahnuté: 413x | 16.02.2023

Zápisnica 30. 06. 2014 Stiahnuté: 313x | 16.02.2023

Zápisnica 13. 11. 2014 Stiahnuté: 349x | 16.02.2023

Zápisnica 16. 12. 2014 Stiahnuté: 411x | 16.02.2023

Stránka