Navigácia

Obsah

Rokovania a zápisnice ObZ


Rokovania obecného zastupiteľstva sú v zmysle ustanovení §12 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva:

  • použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
  • nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

 

 

 

 

2020

Zápisnica 29. 10. 2020 Stiahnuté: 208x | 24.11.2020

Zápisnica 10. 12. 2020 Stiahnuté: 212x | 28.12.2020

2019

Zápisnica 07.03.2019 Stiahnuté: 593x | 19.03.2019

Zápisnica 25.05.2019 Stiahnuté: 433x | 27.05.2019

Zápisnica 06.06.2019 Stiahnuté: 249x | 28.10.2019

Zápisnica 27. 06. 2019 Stiahnuté: 195x | 28.10.2019

Zápisnica 19. 09. 2019 Stiahnuté: 305x | 28.10.2019

Zápisnica 24.10.2019 Stiahnuté: 174x | 04.02.2020

Zápisnica 21. 11. 2019 Stiahnuté: 173x | 04.02.2020

Zápisnica 12.12.2019 Stiahnuté: 203x | 04.02.2020

2018

Zápisnica 09.10.2018 Stiahnuté: 381x | 15.11.2018

Zápisnica 13.12.2018 Stiahnuté: 313x | 01.03.2019

Zápisnica 20.11.2018 Stiahnuté: 448x | 06.12.2018

Zápisnica 29. 11. 2018 Stiahnuté: 418x | 06.12.2018

Zápisnica Stiahnuté: 534x | 27.09.2018

Zápisnica Stiahnuté: 482x | 27.09.2018

Zápisnica 04.09.2018 Stiahnuté: 554x | 06.12.2018

Zápisnica Stiahnuté: 652x | 09.08.2018

Zápisnica Stiahnuté: 452x | 09.08.2018

Zápisnica Stiahnuté: 425x | 27.09.2018

Stránka