Navigácia

Obsah

Rokovania a zápisnice ObZ


Rokovania obecného zastupiteľstva sú v zmysle ustanovení §12 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva:

  • použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
  • nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

 

 

 

 

2020

Zápisnica 09. 07. 2020 Stiahnuté: 183x | 24.11.2020

Zápisnica 22. 09. 2020 Stiahnuté: 179x | 24.11.2020

Zápisnica 29. 10. 2020 Stiahnuté: 232x | 24.11.2020

Zápisnica 10. 12. 2020 Stiahnuté: 232x | 28.12.2020

2019

Zápisnica 07.03.2019 Stiahnuté: 617x | 19.03.2019

Zápisnica 25.05.2019 Stiahnuté: 447x | 27.05.2019

Zápisnica 06.06.2019 Stiahnuté: 266x | 28.10.2019

Zápisnica 27. 06. 2019 Stiahnuté: 211x | 28.10.2019

Zápisnica 19. 09. 2019 Stiahnuté: 320x | 28.10.2019

Zápisnica 24.10.2019 Stiahnuté: 185x | 04.02.2020

Zápisnica 21. 11. 2019 Stiahnuté: 190x | 04.02.2020

Zápisnica 12.12.2019 Stiahnuté: 220x | 04.02.2020

2018

Zápisnica 13. 03. 2018 Stiahnuté: 677x | 16.02.2023

Zápisnica 10. 04. 2018 Stiahnuté: 479x | 16.02.2023

Zápisnica 03. 05. 2018 Stiahnuté: 439x | 16.02.2023

Zápisnica 12. 06. 2018 Stiahnuté: 557x | 16.02.2023

Zápisnica 31. 07. 2018 Stiahnuté: 500x | 16.02.2023

Zápisnica 04.09.2018 Stiahnuté: 578x | 06.12.2018

Zápisnica 09.10.2018 Stiahnuté: 407x | 15.11.2018

Zápisnica 20.11.2018 Stiahnuté: 477x | 06.12.2018

Stránka