Navigácia

Obsah

Rokovania a zápisnice ObZ


Rokovania obecného zastupiteľstva sú v zmysle ustanovení §12 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva:

  • použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
  • nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

 

Plánované zasadnutia v najbližšom období: 05.03.2020

 

 

2018

Zápisnica 29. 11. 2018 Stiahnuté: 309x | 06.12.2018

Zápisnica Stiahnuté: 387x | 27.09.2018

Zápisnica Stiahnuté: 368x | 27.09.2018

Zápisnica 04.09.2018 Stiahnuté: 420x | 06.12.2018

2017

Zápisnica Stiahnuté: 301x | 02.05.2017

Zápisnica Stiahnuté: 328x | 28.03.2017

Zápisnica Stiahnuté: 316x | 28.02.2017

Zápisnica Stiahnuté: 273x | 09.08.2018

Zápisnica Stiahnuté: 266x | 09.08.2018

Zápisnica Stiahnuté: 309x | 09.08.2018

Zápisnica Stiahnuté: 285x | 09.08.2018

Zápisnica Stiahnuté: 384x | 27.06.2017

2016

Zápisnica Stiahnuté: 274x | 23.02.2016

Zápisnica Stiahnuté: 231x | 16.02.2016

Zápisnica Stiahnuté: 222x | 14.12.2016

Zápisnica Stiahnuté: 234x | 30.11.2016

Zápisnica Stiahnuté: 226x | 21.04.2016

2015

Zápisnica Stiahnuté: 213x | 14.12.2015

Zápisnica Stiahnuté: 213x | 03.11.2015

Zápisnica Stiahnuté: 254x | 29.04.2015

Stránka