Navigácia

Obsah

Rokovania a zápisnice ObZ


Rokovania obecného zastupiteľstva sú v zmysle ustanovení §12 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva:

  • použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
  • nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

 

Plánované zasadnutia v najbližšom období:

 

 

2018

Zápisnica Stiahnuté: 158x | 09.08.2018

Zápisnica Stiahnuté: 99x | 09.08.2018

Zápisnica Stiahnuté: 68x | 27.09.2018

Zápisnica Stiahnuté: 74x | 27.09.2018

Zápisnica Stiahnuté: 86x | 27.09.2018

Zápisnica 04.09.2018 Stiahnuté: 95x | 06.12.2018

Zápisnica 09.10.2018 Stiahnuté: 43x | 15.11.2018

Zápisnica 20.11.2018 Stiahnuté: 14x | 06.12.2018

Zápisnica 29. 11. 2018 Stiahnuté: 21x | 06.12.2018

2017

Zápisnica Stiahnuté: 147x | 27.06.2017

Zápisnica Stiahnuté: 100x | 02.05.2017

Zápisnica Stiahnuté: 107x | 28.03.2017

Zápisnica Stiahnuté: 99x | 28.02.2017

Zápisnica Stiahnuté: 69x | 09.08.2018

Zápisnica Stiahnuté: 67x | 09.08.2018

Zápisnica Stiahnuté: 70x | 09.08.2018

Zápisnica Stiahnuté: 69x | 09.08.2018

2016

Zápisnica Stiahnuté: 97x | 14.12.2016

Zápisnica Stiahnuté: 97x | 30.11.2016

Zápisnica Stiahnuté: 91x | 21.04.2016

Stránka