Navigácia

Obsah

Rokovania a zápisnice ObZ


Rokovania obecného zastupiteľstva sú v zmysle ustanovení §12 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva:

  • použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
  • nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

 

Plánované zasadnutia v najbližšom období:

 

 

2018

Zápisnica Stiahnuté: 192x | 09.08.2018

Zápisnica Stiahnuté: 126x | 09.08.2018

Zápisnica Stiahnuté: 93x | 27.09.2018

Zápisnica Stiahnuté: 103x | 27.09.2018

Zápisnica Stiahnuté: 117x | 27.09.2018

Zápisnica 04.09.2018 Stiahnuté: 125x | 06.12.2018

Zápisnica 09.10.2018 Stiahnuté: 71x | 15.11.2018

Zápisnica 20.11.2018 Stiahnuté: 59x | 06.12.2018

Zápisnica 29. 11. 2018 Stiahnuté: 92x | 06.12.2018

2017

Zápisnica Stiahnuté: 180x | 27.06.2017

Zápisnica Stiahnuté: 123x | 02.05.2017

Zápisnica Stiahnuté: 134x | 28.03.2017

Zápisnica Stiahnuté: 121x | 28.02.2017

Zápisnica Stiahnuté: 90x | 09.08.2018

Zápisnica Stiahnuté: 93x | 09.08.2018

Zápisnica Stiahnuté: 98x | 09.08.2018

Zápisnica Stiahnuté: 92x | 09.08.2018

2016

Zápisnica Stiahnuté: 114x | 23.02.2016

Zápisnica Stiahnuté: 105x | 16.02.2016

Zápisnica Stiahnuté: 118x | 14.12.2016

Stránka