Navigácia

Obsah

Rokovania a zápisnice ObZ


Rokovania obecného zastupiteľstva sú v zmysle ustanovení §12 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva:

  • použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
  • nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

 

Plánované zasadnutia v najbližšom období:

 

 

2016

Zápisnica Stiahnuté: 180x | 23.02.2016

Zápisnica Stiahnuté: 166x | 16.02.2016

Zápisnica Stiahnuté: 161x | 14.12.2016

Zápisnica Stiahnuté: 167x | 30.11.2016

Zápisnica Stiahnuté: 156x | 21.04.2016

2015

Zápisnica Stiahnuté: 152x | 14.12.2015

Zápisnica Stiahnuté: 148x | 03.11.2015

Zápisnica Stiahnuté: 161x | 29.04.2015

Zápisnica Stiahnuté: 142x | 08.01.2015

2014

Zápisnica Stiahnuté: 210x | 16.12.2014

Zápisnica Stiahnuté: 136x | 13.11.2014

Zápisnica Stiahnuté: 142x | 30.06.2014

Zápisnica Stiahnuté: 142x | 15.04.2014

Stránka