Navigácia

Obsah

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 / Elections to the European Parliament 2019

 

Zápisnica z volieb do Európskeho parlamentu zo dňa 25.05.2019

 

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie posielajte na adresu ou@igram.sk. Oznámenia je potrebné doručiť do 01.04.2019.

 

O vydanie hlasovacieho preukazu môže občan s trvalým pobytom v obci Igram požiadať v úradných hodinách alebo doručením žiadosti na adresu ou@igram.sk:

1. osobne do 24.05.2019

2. listom alebo elektronicky do 03.05.2019 - prostredníctvom žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, ktorá musí obsahovať údaje o voličovi (meno a priezvisko, rodné číslo, ak ide o občana iného členksého štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území SR uvádza dátum narodenia, ak nemá pridelené rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu, korešpondenčnú adresu, na ktorú mu bude hlasovací preukaz doručený)

3. prostredníctvom spolnomocnenej osoby - občan môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu prostredníctvom splnomocnenej osoby, najneskôr 24. 05. 2019 v úradných hodinách; žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi (meno a priezvisko, rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu); hlasovací preukaz mu bude následne doručený poštou, alebo môže v žiadosti uviesť potrebné údaje o inej osobe, ktorá mu hlasovací preukaz prevezme osobne na úrade

        Ak volič v písomnej žiadosti alebo v elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom. 

 

Rozhodnutie predsedu NR SR

Informácie pre voličov v slovenskom jazyku

Informácie pre voličov v anglickom jazyku

 

Informácie o voľbách prezidenta SR zverejňované na stránke Ministerstva vnútra SR - http://www.minv.sk/?volby-ep