Navigácia

Obsah

ZDRUŽENIE OBCÍ ŠÚR

Zakladatelia: Obec Kaplna, IČO: 00655627, so sídlom: Kaplna 39, 90084 Kaplna, zastúpená Vladimírom Vittekom, Obec Igram, IČO: 0080252, so sídlom: Igram 217, 900 84 Igram, zastúpená starostom Petrom Holekom, Obec Čataj, IČO: 00304719, so sídlom: Čataj 333, 900 83 Čataj zastúpená Martou Tušovou, založili zakladateľskou zmluvou Združenie obcí Šúr, ako dobrovoľnú nepolitickú právnickú osobu, za účelom vyvíjania spoločných aktivít smerujúcich k vybudovaniu kanalizácie v združených obciach a čistiareň odpadových vôd.

Šúr stanovy.pdf (350.62 kB)

Správy

Zmluva na poskytnutie služby

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou (podľa § 117, zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov) za účelom realizácie prípravných prác a prípravných činností k následnej realizácii stavby „Kanalizácia a ČOV pre o celý text

ostatné | 11. 11. 2022 | Autor: Správca Webu

Štúdia Čataj, Igram a Kaplna

Štúdia odkanalizovania obcí celý text

ostatné | 7. 6. 2022 | Autor: Správca Webu

Zmluva o dielo

Geodetické zameranie uličných pásov pre projekt kanalizácie pre obce Igram, Kaplna a Čataj celý text

ostatné | 8. 3. 2021 | Autor: Správca Webu

Zmluva o združených finančných prostriedkoch

Zabezpečenie chodu združenia. celý text

ostatné | 8. 3. 2021 | Autor: Správca Webu