Navigácia

Obsah

BSK ponúka pomoc pri sociálnoprávnek ochrane a kuratele detí

Typ: ostatné
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
viac informácií na https://bratislavskykraj.sk/socialne-veci/socialnopravna-ochrana-a-kuratela/

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu na zabezpečenie:

  • predchádzania vzniku krízových situácií v rodine,
  • ochrany práv a právom chránených záujmov detí,
  • predchádzania prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb,
  • na zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov.

Podľa § 88 zákona č. 305/2005 Z. z. môže poskytovať akreditovanému subjektu, ktorý nie je centrom, právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa § 71 ods. 1 písm. e) alebo obci finančný príspevok na vykonávanie opatrení podľa tohto zákona, ak je to v súlade s potrebami obyvateľov územia vyššieho územného celku.


Vytvorené: 28. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 28. 6. 2021 9:43
Autor: Správca Webu