Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN

VZN o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad na rok 2022 Stiahnuté: 85x | 21.04.2022

VZN o ochrannom pásme pohrebiska Stiahnuté: 43x | 13.12.2021

VZN o prevádzke pohrebiska Stiahnuté: 43x | 13.12.2021

VZN územnoplánovacej dokumentácie obce Igram Stiahnuté: 29x | 05.04.2022

Dokumenty

Štatút obce Stiahnuté: 367x | 22.06.2021

Rokovací poriadok Stiahnuté: 323x | 10.12.2018

Zásady odmeňovania Stiahnuté: 413x | 05.08.2021

Smernica určujúca postup pri používaní kamerového bezpečnostného systému Stiahnuté: 108x | 12.01.2021

Stránka